021-88373777
ایمیل مارکتینگ
راه کارهایی برای
همــــه مشــــــــاغل
ســــرویس های دیجی تک
چرا از ایمیـــــل مارکتینــــگ
باید استفـــــاده کرد ؟
تحقیقات نشان می دهد 93% از متخصصین بازاریابی معتقدند که ایمیل مارکتینگ برگشت سرمایه (ROI) عالی (22% ) خوب (44%) یا متوسط (27%) را دارد و از این نظر بعد از بهینه سازی برای موتورهای جستجو گر در رتبه دوم قرار گرفته است موضوعی که در ایران به واسطه عدم وجود ابزار مناسب و اگاهی کافی به آن خیلی پرداخته نشده است.